วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2552

อวกาศเนื้อหาในเรื่อง อวกาศ แบ่งออกเป็นสี่บท คือ การสังเกตการณ์ท้องฟ้าซึ่งมุ่งเน้น ให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องการเคลื่อนที่ของทรงกลมท้องฟ้า และทำความเข้าใจในองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของระบบสุริยะ วัฏจักรของดาวฤกษ์ รวมไปถึงกาแล็กซีและเอกภพ
บทที่ 1 การสังเกตการณ์ท้องฟ้า
:: ตำแหน่งของโลกในจักรวาล
:: การเคลื่อนที่ของทรงกลมท้องฟ้า
:: กลุ่มดาว
:: การดูดาวภาปฏิบัติ
:: กล้องโทรทรรศน์
บทที่ 2 ระบบสุริยะ
:: องค์ประกอบของระบบสุริยะ
:: นิยามของดาวเคราะห์
:: ดวงอาทิตย์
:: ดาวเคราะห์ และดวงจันทร์บริวาร
:: ดาวเคราะห์แคระ
:: วัตถุขนาดเล็กในระบบสุริยะ
:: กฏเกี่ยวกับวงโคจร
:: จรวดและยานอวกาศ
:: ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
บทที่ 3 ดาวฤกษ์
:: ธรรมชาติของแสง
:: กำเนิดดาวฤกษ์
:: ดาวในลำดับหลัก
:: จุดจบของดาวฤกษ์
:: ดาวคู่ และดาวแปรแสง
บทที่ 4 กาแล็กซี และเอกภพ
:: กาแล็กซีทางช้างเผือก
:: การสังเกตทางช้างเผือก
:: กาแล็กซีประเภทต่างๆ
:: กระจุกกาแล็กซี
:: สสารมืด
:: กฏฮับเบิล
:: ทฤษฎีบิกแบง
:: วัตถุในห้วงอวกาศลึก
ระบบโลกเนื้อหาในเรื่อง ระบบโลก นี้เน้นให้ สามารถมองโลก อย่างเป็นระบบ (Earth as a system) มีความเข้าใจในกลไกการปรับสมดุลของ ธรรมชาติ ด้วยการสะท้อนและดูดกลืนพลังงานในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์
การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลก :: ภาวะเรือนกระจก :: กลไกการปรับสมดุลของโลก :: การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศโลก :: ปรากฏการณ์โลกร้อน :: การลดลงของโอโซน :: เอลนีโญ - ลานีญา :: การทำลายป่าฝนเขตร้อน น้ำเนื้อหาในเรื่อง น้ำ นี้เน้นให้สามารถเข้าใจวัฏจักร และการหมุนเวียน ของน้ำในมหาสมุทร รวมทั้งอิทธิพลที่มีต่อภูมิอากาศ รู้จักทรัพยากรน้ำในท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งมีความสามารถในการตรวจวัดคุณภาพน้ำได้
:: คุณสมบัติของน้ำ :: วัฏจักรของน้ำ :: การไหลเวียนของน้ำในมหาสมุทร :: คลื่นสึนามิ :: การเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ
ป้ายกำกับ: